Ako sa stať členom?

Záujemca o členstvo v SRZ a o lov rýb musí:

 

1.Navštíviť miestnu organizáciu SRZ – spravidla v mieste trvalého bydliska.

2.Vyplniť prihlášku člena

3.Absolvovať test na preskúšanie znalosti pre získanie:

kvalifikácie a pre vydanie rybárskeho lístka (MsÚ, ObÚ)
(testy sa skladajú zo základných znalostí z oblasti rybárstva biológie rýb a právnych predpisov upravujúcich lov rýb)

4.Na základe úspešne absolvovaného testu MO SRZ vydá:

členský preukaz so zaplatenou členskou známkou za príslušný rok
  (pri vydaní uchádzač zaplatí poprvé zápisne pre vstup do MO)

5.Deti do 15 rokov predkladajú aj súhlas rodiča resp. oprávneného zástupcu.

Rodič – majiteľ rybárskeho povolenia – rybár ho pri love sprevádza a je zodpovedný.
Deti spravidla navštevujú rybárske krúžky.  Kedže v BJ nie je takýto krúžok  ( školy uprednosťujú vlastné krúžky ( dotácie )
Tak naša MO SRZ keďže nie je v tomto smere dotovaná , robí len náhradu menším 5x po sebe školením detí, kde sú oboznámení so správaním, prístupom k lovu a pod. Biológiu rýb vo väčšine si detí naštudujú sami a taktiež rodič rybár doplní svojmu dieťaťu potrebné vedomosti.
Výpis z Vyhlášky: Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

 

 

Školenie detí prebieha s pravidla v mesiacoch apríl – máj každý štvrtok od 15.00 hod v budove MO SRZ.
Až po školení získa uchádzač možnosť si zakúpiť na príslušnom mestskom,alebo obecnom úrade štátny rybársky lístok a následne v MOSRZ si zakúpi povolenie na lov rýb pre daný rok.