Rybársky poriadok


Rybársky poriadok pre kaprové vody

Rybársky poriadok pre lipňové vody

Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho povolenia na rybolov

Zákon o rybárstve

Miestny rybársky poriadok

Stanovy SRZ

Vykonávacia vyhláška

Úprava lovnej miery

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Výklad – ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu