Ako sa stať členom SRZ a ako začať s lovom rýb?


Záujemca o členstvo v SRZ a o lov rýb musí:

1.Navštíviť miestnu organizáciu SRZ - spravidla v mieste trvalého bydliska.

2.Vyplniť prihlášku člena

3.Absolvovať test na preskúšanie znalosti pre získanie

-,kvalifikácie a pre vydanie rybárskeho lístka (MsÚ, ObÚ)

-(testy sa skladajú zo základných znalostí z oblasti rybárstva biológie rýb a právnych predpisov upravujúcich lov rýb)

4.Na základe úspešne absolvovaného testu MO SRZ vydá:

- členský preukaz so zaplatenou členskou známkou za príslušný rok
-(pri vydaní uchádzač zaplatí poprvé zápisne pre vstup do MO)

5.Deti do 15 rokov predkladajú aj súhlas rodiča resp. oprávneného zástupcu.

Školenie detí prebieha s pravidla v mesiacoch apríl - máj každý štvrtok od 15.00 hod v budove MO SRZ.

Až po školení získa uchádzač možnosť si zakúpiť na príslušnom mestskom,alebo obecnom úrade štátny rybársky lístok a následne v MOSRZ si zakúpi povolenie na lov rýb pre daný rok.

Fish